Házirend

Házirend

(részlet)

 

Óvoda

 Óvodánk alapvető feladatának tekinti, hogy nyugodt, derűs légkört biztosítson a gyermekek számára, s biztosítsa személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez szükséges feltételeket és megőrizze teljes épségüket.

 
2.1Nyitva tartás, munkarend

Óvodánk nyitvatartási ideje:
-         Az óvoda hétfőtől-péntekig 0700 órától -1700 óráig tart nyitva.
-         Reggel 0700-0800 óráig, valamint délután 1600 -1700 óráig a kijelölt csoportokban, ügyeleti rendszerrel összevontan biztosítunk foglalkozást azon gyermekek részére, akiknek szülei a munkahelyi elfoglaltságuk miatt ezt igénylik.
-        Gyermek az óvodában maximum napi 10 órát tartózkodhat.
 
2.2. Az óvodába való felvétel
 
Az óvodába a felvétel jelentkezés útján történik. A felvételről az óvodavezető dönt a mindenkori tanügyigazgatás jogszabályainak figyelembe vételével.
-       A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha:
3.életévét betöltötte
szobatiszta, egészséges
szülei az ékezési díjat befizették
Az iskolaköteleskor előtti évben az óvoda köteles a gyermeket fogadni.
 
2.3. A gyermek fogadása
-        Az óvodai tevékenységek zavartalan működése érdekében a gyermek lehetőleg 700 és 900óra között érkezzenek meg az óvodába. Az ebéd után hazamenő gyermekek távozását lehetőség szerint 1300és 1315 óra között, az egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek távozását 1530 órától kérjük megoldani a délutáni csendes pihenő nyugalma érdekében.
-        A gyermekek az óvodába csak szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek, illetve távozhatnak. A gyermekeket a szülő köteles a csoportszobáig kísérni és ott az óvodai dolgozóknak átadni, akik a gyermek felügyeletét átveszik. Ellenkező esetben felelősséget vállalni nem tudunk. Gyermek az óvodába egyedül nem érkezhet.

-        Abban az esetben, ha a gyermeket más személy viszi el az óvodából (nagyszülő, testvér, elvált házastárs, stb.) a szülő köteles erről írásos nyilatkozatot leadni a csoportos óvónőnek. Váratlan esetben kérjük a változást telefonon előre jelezni.

-         A szülő - gyermeke érdekében – köteles leadni legalább egy telefonszámot pl. lakás, munkahely, illetve mobil, ahol napközben elérhető, valamint azok változását azonnal jelezni.
 
2.4. Távolmaradások igazolásának rendje
 
        -Ha a gyermekek az óvodai foglalkozásokról távol maradnak, azt a szülőknek igazolniuk kell!
-        Előzetesen be nem jelentett hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.

-         Betegség esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét a közösségbe. A szülő az igazolást köteles óvodába érkezéskor az óvónőnek leadni.

-        Az iskolaköteles korban lévő (betöltött 5 éves) nagycsoportosok óvodába járása kötelező a KT. 24.§-a alapján. Az óvodába járás alól az óvodavezető csak indokolt esetben adhat felmentést. ezen gyermekek igazolatlan hiányzása hatósági eljárást von maga után.

-         Ha a nagycsoportos – tanköteles korú – gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben folyamatosan 7 napot igazolatlanul van távol és a szülő kétszeri, írásbeli felszólításra sem járatja gyermekét megfelelő rendszerességgel az óvodába, az óvoda vezetőjének kötelessége az ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉT ÉRTESÍTENI további intézkedések miatt.
 
2.6. Gyermekek egészségvédelmével kapcsolatos szabályok
-         Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.

-         Beteg, lázas, gyógyszert szedő gyermek saját, és a többi gyermek egészségének védelme érdekében az óvodát nem látogathatja, gyógyulása után csak orvosi igazolással jöhet óvodába!

-        A napközben megbetegedett gyermeket – az óvónő értesítése után – a szülő köteles a legrövidebb időn belül elvinni az óvodából. A betegen kiadott gyermekek másnap csak orvosi igazolás ellenében látogathatják az óvodát.
-         Ha a gyermek fertőző beteg – amikor a szülő tudomására jut -, köteles azonnal bejelenteni az óvoda vezetőjének.

-        Gyógyszert a gyermeknek nem adunk! Gyógyszert a szülő a csoportos óvónőknek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, (pl. antibiotikum, szem- és orrcsepp, stb.) csak abban az esetben ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel és erről a háziorvosától igazolást hoz (pl. szívbetegség, asztma stb.)

-         A szülő köteles gyermeke részére gondoskodni az időjárásnak megfelelő váltó és tartalék ruháról, cipőről. Egész évben kérünk tartalék ruhát, fehérneműt, és olyan udvari öltözéket, amelyért nem kár, ha bepiszkolódik.
 
2.7. Az óvoda óvó-védő előírásai
-        Kérjük, hogy a gyermekekkel kapcsolatban, illetve magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert az balesetet idézhet elő, illetve zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát.

-        Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás, valamint szükség esetén az orvosi ellátás, beavatkozás biztosítása, továbbá a szülő haladéktalan értesítése.

-         A gyermek az óvodába balesetveszélyes játékokat, tárgyakat, pl. gyufa, tű, kés… nem hozhatnak be. Lehetőség szerint ne viseljenek ékszereket, mert az balesetveszélyes is lehet, továbbá elvesztésükért felelősséget vállalni nem tudunk!

-         Az ANTSZ előírásait figyelembe véve szülő a csoportszobába (nyílt nap, rendezvények kivételével), mosdóba nem léphet be, gyermekét az ajtóig kísérheti.

-        Az óvoda területén – épület, udvar – görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral közlekedni a gyermekek biztonsága érdekében nem lehet!

-         A délutáni játékidőben kérjük a Szülőket, hogy a legkevesebb időt töltsék az udvaron, mert huzamos jelenlétükkel veszélyeztetik azon óvodások biztonságát, akik még az óvodában az óvónők felügyeletére vannak bízva.
 
 
    2.9.A gyermeki jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések
   A gyermeknek joga van
- ahhoz, hogy saját ritmusának megfelelően éljen,
- términimumhoz,
- olyannak fogadják el amilyen,
- személyisége tiszteletben tartásához,
- elismeréshez, dicsérethez,
- érzelmi biztonsághoz, bizalomhoz,
- kommunikációhoz, önkifejezéshez,
- ahhoz, hogy kérdéseire választ kapjon.
 
Hitoktatás óvodánkban heti 1alkalommal történik, melyen a gyerekek szülői kérésre vesznek részt. A hitoktatást hitoktató végzi.
 
 
2.14. A szülők és az óvoda dolgozóinak együttműködése, tájékoztatás, ügyintézés, panaszkezelés
A gyermekek óvodai fejlődéséről, magatartásáról, személyükkel kapcsolatos teendőkről tájékoztatást csak a gyermek óvónője adhat.